Cursus

Workshop en adviesbezoek: Meer biodiversiteit op de boerderij

In 2020 gaat ANV Gagelvenne in samenwerking met Cruydt-Hoeck uit Nijeberkoop een vervolg geven aan de workshop en adviestraject voor meer biodiversiteit op het boerenbedrijf.

Biodiversiteit is belangrijk in het landschap en in de agrarische bedrijfsvoering. Kruidenrijke graslanden, bestuivers, vogels, vlinders, natuurlijke plaagbestrijders en ook een gezond bodemleven zijn belangrijk voor gezondheid van zowel gewassen, veestapel, consument en als de balans in het agrarische bedrijf. Gezocht moet worden naar passende oplossingen in een toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering.

In de afgelopen paar jaar heeft ANV Gagelvenne met het project ‘Steppingstones’, in samenwerking de WBE Makkinga en Cruydt-Hoeck zadenmengsels beschikbaar gesteld voor ‘overhoekjes’. Een goed begin dat leidde tot enthousiaste reacties, maar er blijkt vooral behoefte aan voorlichting en begeleiding.

Wat gaan we doen?: – Introductie workshop: “Meer biodiversiteit op het boerenbedrijf” bij Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop. In één dagdeel gaan we aan de slag met de theorie. Tijdens en na de presentatie van een van de adviseurs van Cruydt-Hoeck is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden. De ochtend wordt afgesloten met een lunch. – Informatie: om op een later moment nog eens door te lezen. – Adviesbezoek op de boerderij: door een adviseur van Cruydt-Hoeck. Samen anderhalf uur door het veld lopen en de mogelijkheden ter plaatse bekijken en dit aan de keukentafel bespreken geeft de agrariër al veel inzicht, houvast en bewustwording om concreet aan de slag te gaan op de eigen boerderij. – Gluren bij de buren: een half jaar tot een jaar later met een aantal deelnemers, o.l.v. de adviseur van Cruydt-Hoeck verschillende boerderijen bekijken en samen in gesprek te gaan over biodiversiteit op de boerderij.

Wat ga je leren? Door dit traject krijg je meer kennis, inzicht en bewustwording over biodiversiteit op de boerderij. Je leert natuurkwaliteit herkennen en je wordt je beter bewust van wat er al aan biodiversiteit op je boerderij aanwezig is en wat je kunt doen om dit te verbeteren.

Je leert dat biodiversiteit vergroten in het boerenbedrijf verder gaat dan het inzaaien van een overhoekje met bloemenzaad, maar dat het vooral ook een andere manier van denken en werken is. Er is niet één oplossing, maar gezocht moet worden naar een diversiteit van kleine oplossingen die per agrariër, boerderij en landschap kunnen variëren. Denk aan erfbeplanting, slootkanten, kruidenrijk grasland, boswallen, heggen, poelen, bosjes en solitaire bomen in het landschap. De zoektocht zit hem er vooral in creatieve oplossingen te bedenken waarin biodiversiteit verweven kan worden en kan bijdragen in een toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast is communicatie een belangrijk onderdeel. Goed uit kunnen leggen aan omwonenden waar jij als agrariër mee bezig bent en hoe jij je inzet voor het landschap.

Dit traject is vooral een basiskennismaking met mogelijkheden voor biodiversiteit op de boerderij. Het is zeker niet volledig en alomvattend. Het doel is te prikkelen, op weg te helpen en te inspireren tot verdere verdieping, maar door het veldbezoek door de adviseur op de boerderij kan direct maatwerk geleverd worden en kan ingespeeld worden op de vragen van de agrariër en de mogelijkheden van de plek.