Cursus Gezond Kruidenrijk voer

Cursus Gezond Kruidenrijk voer

Op 2 en 11 juli organiseerde Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV), in samenwerking met ANV Gagelvenne, een cursus over kruidenrijk grasland en bood leden van onze ANV de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe.

De eerste dag vond plaats bij de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop en werd verzorgd door Jan Paul Wagenaar en Sible van der Werf. Centraal stond het thema bodemgezondheid, graslandbeheer en het beheer en inpassing in de bedrijfsvoering. Dankzij diepgewortelde soorten, legt  kruidenrijk grasland CO2 vast in de vorm van organische stof. Dit zorgt voor een betere bodemstructuur, meer diversiteit en voor belangrijke mineralen voor de dieren. Dit werd tijdens deze dag goed duidelijk, ook hoezeer diergezondheid is verbonden met bodem- en plantgezondheid bleek ook volop. Echter blijkt dat het nog best lastig is de economische voordelen goed in beeld te brengen (o.a. omdat onderzoeken vaak nog niet de gewenste schaalgrootte hebben). Ook is het veelal nog niet goed duidelijk hoe de ingezaaide kruidenrijke graslanden zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Het beheer (en dan met name het bepalen van de juiste mest gift) is essentieel hierin, kruiden verliezen namelijk toch veelal de concurrentie met grassen onder (te) hoge bemestingsgiften.

Tijdens de tweede dag waren we te gast bij een van onze leden: Jaap Servaas van B&B “De Hoeve” in Noordwolde. Een erg mooie locatie, met daarbij ook een kruidenrijk perceel dat onlangs ingezaaid is. Deze dag werd verzorgd door Jan Paul Wagenaar en Hans NijBijvank. Tijdens de ochtend ging hij in op hoe we voor onze koeien moeten zorgen voor het scheppen van de juiste voorwaarden voor goed microbioom in bodem, gewas, kuil, pens, darm, uier, dus dat variatie in het rantsoen hiertoe bijdraagt. Ook werd ingegaan op de werking van kruiden en hoe deze preventief en curatief ingezet kunnen worden. Tijdens het middagdeel demonstreerde Hans NijBijvank hoe je een kruidenrecept kunt toepassen bij kalverdiarree, ook deelde Hans zijn ervaringen met natuurlijke middelen die hij toepast in de praktijk. Benieuwd naar het kruidenrecept tegen kalverdiarree? In onderstaand flmpje zie je hoe dit recept wordt toegepast op Melkveebedrijf de Batenburg in Giethoorn:

Tijdens beide cursusdagen was er veel uitwisseling tussen de deelnemende leden, in een laagdrempelige en prettige sfeer. Ook is uitgebreid gesproken over het belang van kennisuitwisseling en het bij elkaar brengen van veehouders. PNV werkt samen met o.a. Louis Bolk Instituut aan diverse proeven, met verschillende graskruiden mengsels, bemesting en maairegiems. Deze onderzoeken zijn gericht op het genereren (en uiteraard delen) van kennis en waarnemingen rondom biodiversiteit, ruwvoerkwaliteit en koegezondheid. Onlangs is op twee Overijsselse bedrijven een onderzoek gestart naar de relatie tussen kruidenrijk grasland en de gezondheid van koeien. Twee weken voor afkalven tot en met vier weken na afkalven zijn de koeien verdeeld in twee koppels: die in ‘normaal’ grasland of op kruidenrijke percelen weiden. De uier- en klauwgezondheid wordt hierbij twee keer per week door een dierenarts gemonitord en de melk wordt onderzocht op vetzuursamenstelling. Ook volgt een drone het graasgedrag van de koeien om iets te kunnen zeggen over hun voorkeur. De eerste resultaten uit deze proef zullen eind augustus bekend worden. Wil je de presentaties van de cursusdagen ontvangen? Of meer weten over het cursusaanbod? Laat het ons weten.

Ellen de Lange
Natuurlijk Platteland