Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Agrarisch natuurbeheer Elan

De A.N.V. Gagelvenne doet via haar leden aan natuurbeheer. Tot 2016 verzorgde Gagelvenne het subsidiestelsel agrarisch natuurbeheer: S.N.L. In de praktijk was dit voornamelijk botanische akkerranden en weidevogelbeheer. De aanvragen van de leden en uitbetaling van subsidie door de provincie ging via de A.N.V. Gagelvenne.


In 2016 is het S.N.L. beheer opgeheven. Hiervoor in de plaats kwam het ANLB 2016 [Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016]. Toen werd ook het collectief Elan ingeschakeld om dit te beheren. Elan is een collectief van A.N.V.`s in Z.O. Friesland. De bestaande A.N.V.`s in de gemeenten: Heerenveen; Ooststellingwerf; Weststellingwerf en Opsterland hadden dit collectief in 2010 opgericht.

In het nieuwe ANLB 2016 is het zo geregeld dat Elan een contract aangaat met een deelnemer; Elan de controle uitvoert en ook de betaling verzorgd.

De contracten in deze periode 2016 tot 2021 hebben betrekking op zoals men dat noemt droge door-adering; natte door-adering en leefgebied water. Droge door-adering bestaat uit lijnvormige landschapselementen [houtwallen; elzensingels]. Natte door adering bestaat uit landschapselementen zoals sloten en poelen. Ook zijn er contracten afgesloten in het thema Leefgebied water. Dit houdt in botanische weideranden van 5 mtr. breed langs een sloot. Hier mag geen bemesting op plaats vinden en er dient gefaseerd gemaaid te worden.

Uit het boven staande blijkt dat Gagelvenne zich uitsluitend via Elan bezighoudt met betaalde natuurbeheer.
Het bestuur van Elan bestaat uit vertegenwoordigers van de onderliggende Anv`s. Voor Gagelvenne zijn dit Grytsje v.d. Sluis in het dagelijkse bestuur en Jan Hendrik Gorter en Hans Frederiks in het alg. bestuur.