Excursie ruwvoerderwinning bij Nimda Schelhaas

Op de jaarvergadering hebben we een inkijkje gegeven in de veranderingen in beleid die in Zuidoost Friesland op ons af komen. We willen met een aantal bijeenkomsten een bijdrage leveren aan het anticiperen op dit veranderende beleid. Mogelijkheden laten zien waarmee je op je eigen bedrijf
hierop kunt inspelen.
De eerste bijeenkomst is verzorgt door Rick Hoksbergen die de gevolgen van het FPLG in beeld heeft gebracht. In een volgende bijeenkomst willen we stilstaan bij de ruwvoerderwinning. Welke mogelijkheden zijn hier om het verlies van mineralen (vooral stikstof) te beperken zodat je meer ruwvoer van een hogere kwaliteit kunt winnen? Daarom organiseren we op 15 november a.s. een excursie naar het bedrijf van ons lid Nimda Schelhaas in Oosterstreek. Nimda boert sinds een aantal jaren biologisch. Zijn bedrijf beschikt hoofdzakelijk over droge zandgrond.

Voldoende ruwvoer winnen op droge zandgrond, hoe doe je dat? Zoveel mogelijk ruwvoer winnen en de koeien zo lang mogelijk laten weiden is voor biologische veehouder Nimda Schelhaas belangrijk. Daarom heeft hij enkele watermaatregelen genomen: hij houdt water vast door o.a. het verondiepen van de sloten. Zo zakt het grondwater niet te ver weg. Met kruidenrijk grasland, dat diep wortelt, probeert hij ook zijn percelen minder droogte gevoelig te
maken. Nimda gebruikt een graslandkalender. Hierin registreert hij de bemesting en het gebruik van zijn percelen.

Veehouder Nimda Schelhaas wil meer inzicht in de precieze effecten van de maatregelen die hij neemt voor een efficiƫntere ruwvoederwinning. Daarom werkt hij met een graslandgebruikskalender. Hij vertelt hierover en Greet Ruitenberg laat zien wat je nog meer kan wanneer je gebruik maakt van de digitale graslandgebruikskalender (DGGK). In de DGGK staat alle informatie m.b.t. de ruwvoerderwinning, dus van bodem-, kuil- en mestmonsters, de bemesting en gegevens van de opbrengst van percelen.

Programma:
13.00 uur Ontvangst met koffie
13.30 uur Inleiding door Greet Ruitenberg
13.35 uur Veldbezoek, beweiding koeien op kruidenrijk grasland van Nimda Schelhaas
14.15 uur Planning en registratie ruwvoerderwinning m.b.v. de digitale graslandkalender
15.00 uur Einde

We horen graag of je komt, dan weten we hoeveel koffie we klaar kunnen zetten.
Tot de 15de