Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Gebiedscooperatie Zuidoost-Fryslan, van waarde ?

Maandagavond 15 april 2019 hadden we als Gagelvenne een avond georganiseerd met als thema;

Biedt een Gebiedscoöperatie meerwaarde door samenwerking tussen partijen in het landelijke gebied te versterken en gebiedsdoelen van meer kwaliteit te voorzien?”

Hierbij zijn circa 35 aanwezigen, die ieder op hun eigen wijze betrokken zijn bij (de inrichting van) Zuidoost-Fryslân, met elkaar in gesprek geweest. Eerst heeft Jan-Olaf Tjabbering, gebiedsmakelaar en ervaringsdeskundige op het vlak van gebiedscoöperaties, ervaringen gedeeld vanuit de gebiedscoöperatie IJsseldelta. Al jaren wordt in het gebied samengewerkt aan de verschillende thema’s als leefbaarheid, landschap & natuur, agro & food, duurzaamheid & energie, recreatie & toerisme. Zie voor meer informatie www.gcijsseldelta.nl.

Omdat wij als Gagelvenne in de dagelijkse praktijk merken dat samenwerken een must is om de uitdagingen in het gebied in te kunnen vullen, zijn verschillende partijen die betrokken zijn in ons werkgebied, uitgenodigd voor een eerste oriënterende bijeenkomst. Aanwezig waren o.a. veehouders, akkerbouwers, gemeente, provincie, scholen, plaatselijk belang, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hogescholen, e.d…

Met elkaar zijn groepsgewijs de volgende 3 vragen beantwoord:

  1. Kennismaking gericht op wie je bent en wat ieders belangen zijn in het gebied.
  2. Wat houdt voor een ieder een brede en duurzame gebiedsontwikkeling in.
  3. Is er een gezamenlijk belang en hoe zou daar vorm en inhoud aan gegeven kunnen worden.

 

Ongeveer iedereen erkende dat het nodig is om tot een vaste vorm van samenwerking te komen. Zo kunnen bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale overheden met elkaar hun doelstellingen veel beter verwezenlijken, dan los van elkaar. Ook kunnen we dan veel meer vanuit een gezamenlijke visie op ons gebied werken. Dit alles zorgt voor een sneller en beter resultaat.

Voor ons als bestuur en initiators van deze aanpak, hebben we voldoende input, energie en overtuiging gekregen om vervolgstappen te zetten. Deze vervolgstappen bestaan uit het formuleren van een gezamenlijke gebiedsvisie en het opzetten van een eerste concept voor de inrichting van de organisatie met daarbij een inhoudelijk startdocument met een aantal concrete projecten waaraan gewerkt gaat worden. De bedoeling is deze volgende fase eind 2019 af te ronden.