Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Haulerpolder

Aan de bovenloop van de Tjonger in het werkgebied van de Gagelvenne ligt het 40 ha grote natuurgebied “Haulerpolder”. Dit beekdal was oorspronkelijk een sterk kwelgebied met ontwikkelde dotterbloemhooilanden en rijk aan weidevogels. Door waterpeil wijzigingen en de geringe omvang van het gebied is de natuurwaarde van het gebied zeer kwetsbaar geworden.

Vanaf 2010 tot en met 2015 is er intensieve samenwerking geweest tussen natuurmonumenten, vrijwillige vogelwacht, WBE en de agrariërs met het streven om de weidevogelpopulatie in aantal en diversiteit te verhogen. De samenwerking was goed en de resultaten bleken in met name diversiteit de goede kant op te gaan. Echter de predatiedruk is en blijft te hoog om qua weidevogels grote verbeteringen te zien. Door de beperkte mogelijkheden binnen de wetgeving is aan de predatiedruk geen of moeizaam veranderen te brengen.

Vanaf 2016 waren er veel wijzigingen binnen de wetgeving van het agrarische natuurbeheer. Budgettair was de parel “Haulerpolder” met zijn relatief geringe resultaten te klein om agrarische natuurbeheer toe te passen. Er zou een overgang gemaakt moeten gaan worden naar natte- en droge verbindingszone en op die manier beheer toe te passen. Tevens waren er veel organisatorische veranderingen bij Natuurmonumenten waardoor ook aan die zijde geen actief overleg tussen agrariërs en Natuurmonumenten meer was. 

“Er is nu reden genoeg te onderzoeken of we de samenwerking weer op pakken”

Om toch de weidevogels in de Haulerpolder nog een kans te geven, was als eerste prioriteit de predatiedruk verminderen. In de periode van 2017-2019 is de Haulerpolder in zijn geheel in de afrastering gezet, waardoor predatoren minder kans kregen. Gelukkig heeft dit goede resultaten gegeven, maar we zijn er nog niet. Om de kuikens ook uit te kunnen laten vliegen zal beheer in de omliggende gebieden een noodzaak zijn. Momenteel zijn er weer kennismakingsgesprekken tussen de nieuwe betrokkenen vanuit Natuurmonumenten en staan de omliggende agrariërs er niet negatief tegenover om het beheer weer op te pakken.

Wordt vervolgt….