Nieuwsbrief december 2022

Van het bestuur

Voorwoord

Beste leden

Het einde van 2022 is in zicht. Een jaar dat ons lang zal heugen met veel onzekerheden en het is onduidelijk wat dit allemaal voor onze individuele bedrijfsvoering en  landbouwontwikkeling in het algemeen in ons gebied gaat betekenen.

De  directe invloed door het afschaffen van de derogatie en de aanpassingen in de GLB liggen nu al op ons bordje. Verder  hebben we met de N-aanpak te maken die grote gevolgen heeft voor ons gebied, maar  op geen enkele manier duidelijkheid geeft welk perspectief er voor ons is en welke maatregelen we kunnen treffen.

Wat kunnen we wel doen en wat doen we al?
Als je kijkt naar de GLB invulling dan geeft dat veel denk werk. Er zijn al verschillende initiatieven om helderheid te scheppen in de gevolgen van het nieuwe GLB en kansen in beeld te brengen. Wij willen kijken of we kunnen helpen bij de praktische invulling van:

 – Kruidenmengsels
Ga je met kruiden grasland of gras/klaver aan de slag, wat zijn dan de belangrijkste voorwaarden  om het ook succesvol te laten zijn.

 – Samenwerking   akkerbouw en veehouderij.
In het nieuwe GLB zullen we onze akkerbouwgronden anders moeten gaan indelen. Hoe kom je tot een goed bouwplan, wat kun je op de lange termijn voor elkaar betekenen? Welke gewassen passen daarbij?

– Erven en biodiversiteit.
Dit is een onderwerp waar nog veel mogelijk is. We hebben daar in samenwerking met Gerrit Tuinstra, van Landschapsbeheer Friesland in het verleden aandacht aan besteed en vorig jaar heeft Gerrit een presentatie gegeven in het Biosinstrum over de mogelijkheden die erven bieden voor de ontwikkeling voor flora en fauna. Wat nu met de hele N-problematiek ook begint te spelen is dat een goed ingericht erf met beplanting een positieve bijdrage kan leveren in de reductie van de ammoniak uitstoot.

Andere initiatieven waar we op dit moment mee bezig zijn:

– Kalverketen
Samen met Cees Pieter van Burgsteden, Ruurd Jorritsma van de Faculteit diergeneeskunde, VION en Saskia Scheer van LTO Projecten zijn we bezig om een alternatief plan op te zetten voor de vleeskalveren naast de huidige bestaande integraties.

In het kort staat in het bovenstaande de route die we bewandelen met dit initiatief. We hebben nu een tweetal informatie bijeenkomsten gehouden over dit initiatief. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan bij een vervolg bijeenkomst.

– Data
De Data positie van de boer wordt een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. De vertaalslag van de vele doelen die over de landbouw heen komen zal voor een deel via data gaan lopen. Het is dan wel heel belangrijk dat wij als boeren  weten wat we doen en wat we moeten doen om te kunnen sturen in die processen. Het is ook heel belangrijk dat management en verantwoording niet door elkaar lopen.

Stichting boer en data, farmers systems en VAA zijn bezig om met verschillende programma’s hier invulling aan te geven. Heb je interesse in wat dit voor jou kan betekenen geef je dan op en kom naar een informatie bijeenkomst.

– Agroforestry
Ook voor agroforestry is belangstelling in beleid maar ook bij sommige leden. Er zijn initiatieven in Friesland waar we bij kunnen aansluiten. Bomen teelt in combinatie met bijvoorbeeld jongvee weiden of het vleesvee uit het bovenstaande project zijn mooie combinaties.

 

Afsluitend

We willen volgend jaar aandacht besteden aan deze en eventueel andere thema’s. Zodra we een thema oppakken krijgen jullie daar  informatie en een uitnodiging van.

Hebben jullie zelf nog ideeën , maar  worden hier niet genoemd, geef ons dan een seintje.

We gaan de contributie volgende week ook weer innen, door alle gebeurtenissen is dit doorgeschoven, maar we willen het wel graag afronden in 2022.

We willen jullie allen goede feestdagen toe wensen en hopelijk zien we elkaar weer meer in 2023!

 

Het bestuur